Naozaj to bol Boží Syn

07.04.2023 20:27
Keď sa Ježiš pomodlil v Getsemanskej záhrade, bol zatknutý a predvedený pred Kaifáša, veľkňaza, ako aj pred radu zákonníkov a starších.
Rada neverila, že Ježiš je Boží Syn. Nespravodlivo ho obvinili, že sa vyhlasoval za Božieho Syna, a potom ho odsúdili na smrť.
Podľa rímskeho práva nemala židovská rada právomoc usmrtiť niekoho. A tak vzali Ježiša k Rimanom, aby ho súdili a popravili. Vojaci potom vzali Ježiša na vrch známy ako „Golgota“, kde bol ukrižovaný na kríži.
Mnoho ľudí však verilo, že Ježiš je Boží Syn. Dokonca aj rímsky vojak, ktorý videl Ježiša umierať na kríži, povedal: „Naozaj to bol Boží Syn! (Matúš 27:54 ESV)
Celý príbeh si môžete prečítať v Matúšovi 26:57–66 a v Matúšovi 27:1–2, 27–54.